زیور آلات ترکمن

این کار دست یک دختر ترکمن است. او این اثر را در سال 85 به وجود آورده است در (کلاس صنایع دستی رشته نقره کاری). او خیلی اصرار داشت که نامی از خودش در این وب سایت برده نشود و من این را از فروتنی و افتادگی ایشان می دانم.
امید آن دارم که مردان و زنان ترکمن ما همچنان حامی سنت ها و باورهای خودشان باشند و روز به روز به عده آنها افزوده گردند. غیر از تبحر در نقره کاری ایشان در خیاطی و کار های دستی نیز مهارت چشمگیری دارند. که در آینده به تصاویر از کارهای دستی ایشان خواهیم پرداخت.

  [شنبه پنجم تیر ۱۳۸۹]  [10:8]  [امین]