آقای دکتر شربت آموکسی سیلین 250 میخوام !
چند روز قبل رفته بودم برای پسرم از داروخانه دارو (آموکسی سیلین) بخرم. پسرم از اینکه زیر کولر خوابیده بود بد جور سرما خورده تویه این گرما سرما خوردن یه کم عجیبه نه؟!. بچن دیگه زیر کولر میخوابن نوشمک میشن. خلاصه اینکه وارد دارو خانه که شدم دیدم قیامته و جای سوزن انداختن نیست ! انگار همه بچه شون سرما خورده بود ! منتظر شدم تا نوبتم برسه ، چند بار قبل از اینکه نوبتم برسه به دکتر دارو فروش ندا داده بودم اما افاقه نکرد انگار تویه دلش داشت میگفت: نوبتت بشه بعد. نوبتم که رسید رو به دکتر کردم و گفتم دکتر جان شربت آموکسی سیلین 250 میخوام ولی انگار نه انگار اصلا به من نیگا هم نکرد. انگار داشتم به دیوار میگفتم ! چند بار خواسته ام رو با صدای بلند اعلام کردم گفتم شاید گوشاش سنگینه ولی هیچ اثری نداشت. اون همه اش به جنس مؤنث جواب میداد و با من و امثال من کاری نداشت. برای همین با صدای آهسته طوری که آقا دکتر بشنوه گفتم : اگه من هم روسری سرم میکردم و یه مانتوی تنگ میپوشیدم و صدای نازک و نازی هم داشتم حتما زودتر از اینا داروم رو گرفته و رفته بودم. یهون آقا دکتر سرش رو بلند کرد و گفت : چی گفتی ؟؟؟ گفتم : همونی که شنیدی.

  [دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۹]  [18:13]  [امین]